Menú principal
Àrea client
Connectat com agència
Hola

Normes i condicions generals


Pàrquing Blanco Madrid

Articulo 1

DEFINICIÓ

1) Per a tots els efectes les parts acorden les següents definicions

A) Empresa: Ipark Estacionaments i Serveis de Mobilitat, S. a. com CIF A 01516640 i domicili Camino de las Ceudas 2, 1 planta 28232las Rozas-Madrid

B) Pàrquing Blanco: o a penes Estacionament, regentat per l'Empresa (Ipark, S.A.), exterior o cobert i amb admissió estricta a tercers, i instal·lacions d'altres entitats que tinguin acord amb Pàrquing Blanco en un radi 6 km.

C) Client: Persona singular o col·lectiva que utilitzarà l'Estacionament en les condicions previstes en aquest acord.

D) Vehicle: Vehicle-automòbil o motocicleta que el client, a qualsevol titulo legitimo, tingui a disposició, no s'inclou qualsevol bé accessori no incorporat a aquest, i que pugui ser sostret.

E) Aeroport/Estació: L'Aeroport Internacional de Barcelona i Estació de tren de Sants, en els voltants del qual l'estacionament Pàrquing Blanc es troba localitzat 

 

Articulo 2ª

OBJECTE DEL CONTRACTE

El contracte actual té per objecte, la disposició de les instal·lacions de l'estacionament Pàrquing Blanco i instal·lacions d'altres entitats, que tinguin acord amb Pàrquing Blanco en un radi de 6 Km, pels períodes de duració acordats entre el client i l'Empresa, observades les altres condicions previstes en les clàusules següents

 

Articulo 3ª

DURACION DEL CONTRACTE

El contracte actual tindrà la duració acordada en cada cas entre el Client i l'Empresa, sense perjudici que aquest període pot ser allargat o reduït, mitjançant comunicació entre les parts

 

Articulo 4º

CONDICIONES

1) Sense perjudici de la resta previst en aquest Contracte, amb la subscripció del mateix seran assegurats als Client els següents beneficis:

a) Guarda del Vehicle en l'Estacionament Pàrquing Blanco, o en instal·lacions d'altres entitats, que tinguin acord amb Pàrquing Blanco en un radi de 6 Km pel període de duració del contracte actual

b) Pàrquing Blanco es reserva el dret de moure el vehicle entre els aparcaments i instal·lacions d'altres entitats que disponibilitzen a aquesta, els seus aparcaments i instal·lacions per a una millor optimització dels espais d'estacionament que disposa.

c) La recollida del vehicle del client en l'aeroport/estació (Valet/Driver Car) fins a Pàrquing Blanco i viceversa, conforme sigui específicament acordat entre les parts, serà realitzada per col·laboradors de l'empresa degudament identificats i autoritzats.

d) El Transport serà gratuït del Client i els seus acompanyants des de l'Estacionament Pàrquing Blanco fins a l'Aeroport/Estació i vice-versa. Aquest serà disponibiliizat per l'Empresa, conformi el que sigui específicament acordat entre el Client i l'Empresa.

e) Altres beneficis que, podent ser prestats per l'Empresa, com, rentada del vehicle, puguin ser a cada moment oferts per l'Empresa i específicament acordats amb el Client;

2) L'atribució dels beneficis conferits en el punt anterior pressuposa que:

a) Serà lliurat per el Client a representants autoritzats de l'Empresa la clau del Vehicle, quan el dipòsit d'aquest sigui en l'Estacionament Pàrquing Blanco o de la seva recollida en l'Aeroport/Estació (Valet/Driver Car), el qual quedarà aparcada en les instal·lacions de Pàrquing Blanco o en instal·lacions d'altres entitats que tingui acord amb Pàrquing Blanco, en un radi de 6 Km.

b) Els treballadors autoritzats de l'Empresa podran, a cada moment, procedir al moviment del Vehicle, dins del recinte de l'Estacionament Pàrquing Blanco de forma a permetre el moviment d'altres vehicles de l'Estacionament Pàrquing Blanco que mentrestant siguin retirades per altres Clients, o en qualsevol cas permetre l'optimització dels espais d'aparcament de l'Estacionament Pàrquing Blanco;

c) Pàrquing Blanco es reserva el dret de moure els vehicles entre els pàrquings i instal·lacions d'altres entitats, que disponobilitzen a l'empresa els seus estacionaments, per a una millor optimització dels espais d'aparcament que disposa.

d) Autoritza la conducció del vehicle des de l'aeroport/estació per a Pàrquing Blanco o instal·lacions d'altres entitats que tinguin acord amb Pàrquing Blanco en un radi de 6 Km des de l'aeroport/estació sense necessitat d'acord previ.

3) En el cas que els Client contractés el servei per temps superiors a un mes i amb pagaments periòdics, els pagaments es realitzaran mitjançant rebuts domiciliats que emetrà l'Empresa entre els dies 1 i 5 de cada mes. En el cas de devolució del rebut, l'Empresa podrà carregar les despeses de devolució al Client.

4) En el cas de contractació del servei d'estacionament per un període fix, el pagament es realitzarà per endavant. En el cas que el Client decidís retirar el Vehicle abans de la data designada, el podrà realitzar sense dret a devolució de cap quantitat abonant el total del preu pactat en aquest Contracte. Si la retirada fos posterior a la data acordada, el Client liquidarà l'import als preus diaris en vigor a la data de la retirada del Vehicle, excepte indicació expressa en aquest Contracte.

5) En el cas que el Client contracti el Servei de Recàrrega de Bateria, el Client autoritza per aquest Contracte al fet que l'Empresa connecti els cables als borns de la bateria.

6) En el cas de contractació del servei d'estacionament amb pagament en línia (pre-pagament). Es reemborsarà el 100% dels diners pagats si es cancel·la 48 hores abans de la realització d'aquest servei, es reemborsarà el 50% si és entre les 48 hores i 24 hores abans del servei. I no es reemborsarà res, si es cancel·la amb menys de 24 hores de la realització d'aquest servei. Aquesta cancel·lació només valdrà quan sigui comunicada per mail per a info@parkingblanco.com. Si la retirada fos posterior a la data acordada, el Client liquidarà els dies pendents de pagament, pagant l'import als preus diaris en vigor a la data de la retirada del Vehicle.

 

PROCÉS DE COMPRA EN LÍNIA

Per a l'adquisició dels Serveis oferts en el Lloc web, el Client haurà de seguir les indicacions que se li mostrin en pantalla i acceptar la compra mitjançant el compliment de les citades indicacions.

En cas que el Client sigui persona física, ha de tenir almenys 18 anys per a adquirir els Serveis.

La contractació es durà a terme mitjançant l'emplenament pel Client dels diferents formularis que es presentin al llarg de tot el procés de compra i l'acceptació expressa pel Client dels presents Termes i Condicions i de totes les condicions aplicables al producte contractat. En el procés de compra, l'enviament del formulari una vegada emplenat, prement el botó “Pagar i Finalitzar Compra” finalitzarà el procés i suposarà la plena acceptació pel Client de la proposta comercial de Pàrquing Blanco i de les condicions aplicables, redirigint-se a una pàgina de confirmació de la compra en pantalla, que el Client pot imprimir.

1) En el cas de contractació del servei d'estacionament amb pagament en línia (pre-pagament). Es reemborsarà el 100% dels diners pagats si es cancel·la 48 hores abans de la realització d'aquest servei, es reemborsarà el 50% si és entre les 48 hores i 24 hores abans del servei. I no es reemborsarà res, si es cancel·la amb menys de 24 hores de la realització d'aquest servei. Aquesta cancelació només valdrà quan sigui comunicada per mail per a info@parkinblanco.com. Si la retirada fos posterior a la data acordada, el Client liquidarà els dies pendents de pagament, pagant l'import als preus diaris en vigor a la data de la retirada del Vehicle.

 

Articulo 5

CONDICIONS COMPPLEMENTÀRIES I PREU

1) El lliurament del Vehicle dependrà del procediment acordat entre el client i l'empresa, ò sigui per lliurament directe en Pàrquing Blanco o pel procediment de recollir el vehicle en l’aeroport l'aeroport/estació (Valet/Driver Car) abans de l'embarcament per un col·laborador degudament uniformat i identificat, tenint en compte sempre els procediments de check-in referits en l'article 7è.

2) La recepció del Vehicle dependrà de la sol·licitud prèvia del Client, en una de les següents modalitats:

a) Indicació prèvia,(a través de les reserves) per sol·licitud feta en el moment de lliurar el Vehicle, o per comunicació telefònica, fax o e-mail, indicant: vol/tren, companyia, data i hora de retorn del client, amb indicació de la modalitat de lliurament d'aquesta, que podrà ser directa (lliurament en el terminal, Valet/Driver Car) o transport gratuït de la terminal a Pàrquing Blanco.

b) Per comunicació a un col·laborador degudament identificats de l'Empresa present en l'Aeroport/Estació o per contacte telefònic amb l'Empresa, avisant de la presència del Client i sol·licitant el lliurament del Vehicle en la terminal o al parc amb transport gratuït. El Client accepta que en aquest cas el procediment de recepció del Vehicle pot patir endarreriments o anul·lacions??????.

3) El preu a pagar pel Client serà el que consta en la taula de preus exposada, i correspondrà al nombre de dies multiplicat per cada tarifa diària (cada fracció és de 24 h, no es facturen períodes parcials o horaris). El pagament serà efectuat en línia (pre-pagament), o en l'acte final en el lliurament del vehicle tenint en compte el procediment triat (Parc/Valet) i el període utilitzat (sempre en TPV, no acceptem metàl·lic.)

 

Articulo 6

OBLIGACIONS DEL CLIENT

El Client està obliga davant l'Empresa a:

a) Lliurar el Vehicle en plenes condicions mecàniques, en ple estat de funcionament i amb totes les revisions tècniques i inspeccions, així bé com amb tota la documentació legalment exigible (sota el marc de la legislació Espanyola), que tituli de manera adequada la disponibilitat del Vehicle pel Client i el seu desplaçament per treballadors de l'Empresa en els termes de la clàusula 4.1 b) i c)

b) Lliurar les claus del Vehicle que permeti l'accés a aquest; el comandament d'alarma si aquest fos autònom i fins i tot qualsevol altre comandament que permeti desactivar l'alarma en cas de necessitat;

c) Permetre l'accés a l'interior del Vehicle i la conducció del mateix per part dels col·laboradors de l'Empresa, en els termes i per als efectes de la clàusula 4.2

d) Qualsevol altre accés al Vehicle queda exclòs, amb excepció de situacions resultants d'ordres provinents d'entitats amb poders d'autoritat, Policia i funcionaris judicials o amb poders d'ordre pública;

e) Portar a efecte els procediments de check-in i check-out prevists en la clàusula 7a, subscrivint la documentació corresponent;

f) Assegurar-se de treure del seu vehicle tots els estris, béns que no siguin necessaris per a conduir-lo o estacionar-lo (en particular tots els efectes personals o de valor)

g) Autoritzar l'Empresa, per mediació dels seus col·laboradors, a retirar el Vehicle, després del lliurament d'aquést, qualsevol element incorporat al mateix, més fàcilment destacable, tal com antena i altres accessoris,…… que hauràn de ser col·locats de nou en el Vehicle en el moment del seu lliurament;

h) Pagar el preu dels serveis objecte del contracte actual en els termes de la taula de preus a cada moment en vigor;

i) Autoritzar l'empresa a maniobrar i estacionar el vehicle en els estacionaments de Pàrquing Blanc i en instal·lacions d'altres entitats que tinguin un acord amb Pàrquing Blanc, en un radi de 6 Km.

j) En cas de sinistre, els clients accepten a reparació del vehicle en el taller concertat per Pàrquing Blanc en detriment de qualsevol altra.

k) Els clients dels vehicles situats a la via pública, en cas de sinistre, deuen sempre accionar l'assegurança obligatòria del vehicle.

 

Articulo 7º

LLIURAMENT I RECEPCIÓ DEL VEHICLE

1) El lliurament del Vehicle, sigui per lliurament immediat en l'Estacionament Pàrquing Blanco, o lliurament d'aquest en l'aeroport/estació (Valet/Driver Car), tindrà en compte els següents punts:

a) El client haurà de lliurar el Vehicle sense qualsevol bé que no sigui part integrant d'aquest, sigui en l'habitacle, sigui en la maleta, com equipaments de comunicació, ràdios, ordinadors, càmeres fotogràfiques, roba, ulleres, diners, etc…. o qualsevol altre bé físicament que pogués ser sostret; dels quals Pàrquing Blanc no assumeix cap responsabilitat.

b) El Client i el representant de l'Empresa, hauran de procedir a un check-in del Vehicle, en el qual serà efectuada un registre a l'interior i exterior d'aquest, podent procedir-se a registres fotogràfics, a efectes de registrar danys, desgastos o defectes existents en la data de lliurament. Registre aquest que es mantindrà fins a 3 dies en poder de l'empresa després de lliurat el vehicle.

c) Procedir-se igualment, si el client el sol·licita, la subscripció del document de recepció de l'Empresa, en el que es declara els quilòmetres del Vehicle, nivell de combustible i altres fets que puguin tenir rellevància a efectes de responsabilitat de l'Empresa;

2) La recepció del Vehicle pel Client sigui en l'aeroport/estació, sigui en l'estacionament Pàrquing Blanco, serà precedida d'un check-out del Vehicle, amb un registre realitzat pel Client, de forma que pugui confirmar si va ser sol·licitat els Quilòmetres del Vehicle, nivell de combustible, etc…, bé com la inexistència de danys o qualsevol responsabilitat per part de l'Empresa. Alguna reclamació que el Client pretengui efectuar haurà de ser realitzada en les instal·lacions de l' Empresa o en l' Estacionament. La responsabilitat de Pàrquing Blanco expira en el moment que el vehicle abandona les nostres instal·lacions o es lliurat en conformitat en la terminal d'aeroport/estació.

3) Tenint en compte que la recepció i Check-out ha de realitzar-se en els termes de la clàusula anterior, qualsevol reclamació que el Client pugui presentar respecte a danys o deficiències del Vehicle hauran de ser remeses en el termini màxim de 3 dies útils després a la data de recepció d'aquesta, sota càrrega de caducar el dret del Client a reclamar qualsevol danys.

4) En absència de reserva o reclamació expressa pel client en el moment de devolució del vehicle pel responsable d’aparcar els vehicles de Pàrquing Blanco en l'aeroport/estació o en l'estacionament de Pàrquing Blanco, serà considerat que aquest reconeix que el seu vehicle està en el mateix estat en què es trobava abans de lliurar-lo. Cap reclamació podrà ser acceptada en cas de violació d'aquestes formalitats i terminis, pels client.

 

Articulo 8

RESPONSABILITAT DE L’ EMPRESA

RESPONSABILITAT DE L’ EMPRESA
1.- L'Empresa serà responsable davant els Clients pels danys causats per culpa dels seus treballadors, estrictament en els casos següents:

a) Danys causats en el Vehicle a conseqüència de la conducció d'aquest dins de l'Estacionament Pàrquing Blanco i altres instal·lacions d'altres entitats, que tinguin acord amb Pàrquing Blanco, en un radi de de 6 Km, per als efectes previstos en la clàusula 4.2;

b) Qualsevol dany sofert pel Client i els seus acompanyants a conseqüència del transport, en els termes de la clàusula 4.1c)d) des que els mateixos siguin d'acte il·lícit a titol de culpa greu o accions doloses  per part dels treballadors de l'Empresa que exerceixi les funcions de conductor del Vehicle de transport en causa;

c) Qualsevol dels altres danys que succeeixin de fet il·lícit amb dol o culpa greu per part dels treballadors i representants o agents de l'Empresa i la responsabilitat de la qual no pugui ser objecte d'exclusió en els termes de la clàusula 7.2;

2 Queda expressament exclosa la responsabilitat de l'Empresa respecte a:

a) Danys soferts pel Client relatius al furt de qualsevol bé que hagi quedat en el Vehicle després del seu lliurament, segons es preveu en la clàusula 6.1f); 7.1 a);

b) Qualsevol dany mecànic del Vehicle que no sigui causat pels treballadors de l'Empresa, inclús els  danys causats per tercers com a resultat d'intrusió il·legítima d'aquests en l'Estacionament Pàrquing Blanco, perpetrada no obstant, els sistemes de tancaments perimetrals, alarma i vigilància muntats, o per desastres o causes naturals alienes de ser evitats per l'Empresa;

c) La política d'assegurances de Pàrquing Blanco no cobreix qualsevol mal provinent de catàstrofes naturals o condicions climàtiques adverses.

d) No ens responsabilitzem per trencaments aïllats dels vidres.

e) Recomanacions per al lliurament del vehicle; les companyies aèries recomanen 2 hores d’ antelació per a vols internacionals i 1 hora per a vols domèstics. Malgrat la recepció del seu vehicle i el seu transport per a la terminal demorem a penes uns minuts, l'usuari de l'aparcament ha d'arribar a les nostres instal·lacions 20 minutos abans de l'hora d'obertura del check-in del seu vol. No ens responsabilitzem per la pèrdua del seu vol.

L'empresa no es responsabilitza per la pèrdua del seu vol, si no compleix amb el check-in i si no arriba amb antelació suficient o si el servei de transport de cortesia estigués endarrerit, per exemple a causa de l'excés de trànsit, condicions climàtiques, endarreriments en entrar en els curbside per estar complets, etc….

f) L'empresa mai serà responsable per qualsevol problema que el seu vehicle tingui en arrencar, per fallida mecànica, problemes en les finestretes, rodes punxades o sense aire, danys existents en la carrosseria o falta de bateria. Ens comprometem a ajudar el màxim possible, no podent el client reclamar per aquests fets.

g) Estan exclosos els desperfectes en pintura que no siguin provocats per danys estructurals. Les petites esgarrapades, piquets i rascades que afecten la pintura i/o peces del vehicle que no siguin conseqüència de mal estructural del vehicle (cop i/o frec amb algun vehicle, columna o un altre objecte, que deformin, abonyeguin i/o desplacin alguna o diverses peces del vehicle). També resulten exclosos els danys en els baixos del vehicle i els que no siguin apreciables per la brutícia d'aquest.

3 Pàrquing Blanco es reserva el dret de moure els vehicles entre els estacionaments i Instal·lacions d'altres entitats, que disponibilitzen a aquesta els seus espais, per a una millor optimització de l'espai d'estacionament del qual disposa.

4 Pàrquing Blanco s'obliga a la devolució del valor de l'estacionament quan el client perdi el vol.

 

Articulo 9

RESPONSABILITAT DEL CLIENTE

9.1) Serà responsabilitat del Client qualsevol multa, sancions, o responsabilitats que l'Empresa hagi de pagar en virtut de qualsevol irregularitat verificada en el Vehicle , en la seva documentació o en la seva titularitat (dins del marc de la legalitat Espanyola). Sense perjudici dels drets de defensa que assisteixi a l'Empresa en els termes que li siguin permesos per Llei, el Client haurà de reemborsar a l'Empresa de tots els costos que aquesta hagi incorregut, inclusivament, costos legals amb advocats i procuradors.

9.2) En el cas de no pagar el Client, el preu contractat o amb qualsevol altra despesa suportada per l'Empresa, aquesta té el dret de retenció sobre el Vehicle, el qual serà alliberat així que el valor en deute sigui integralment pagat, al qual inclourà el preu degut en virtut de l'augment de dies d'aparcament del Vehicle augmentat en els interessos de mora.

 

Articulo 10

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals se l'informa que les seves dades personals seran incorporats a un tractament de dades la finalitat de les quals és la gestió del servei contractat per part de l'Empresa. La legitimació es basa en el consentiment del Client i per a l'execució d'aquest Contracte. Podran ser destinataris altres òrgans de l'Administració de l'Estat, la Comunitat Autònoma de Madrid o el Municipi en el qual es troben les instal·lacions de Pàrquing Blanc. Els Clients podran exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació al tractament, enviant sol·licitud per escrit a: infoipark@iparksa.com o en el Camino de les Ceudas, 2, Planta 1, Oficina O, C.P. 28232, Madrid (Madrid).

 

Articulo 11

DISPOSICIONS DIVERSES

Totes les comunicacions entre les parts que resultin alteració al contracte actual seran realitzades per escrit i dirigides pel client a l'adreça, fax, e-mail de l'Empresa i per l'Empresa per a l'estatge del Client indicada en les condicions particulars.

 

Articulo 12

FÒRUM DE CONVENCIÓ

La validesa, interpretació i efectes d'aquest Contracte/Servei es governaran exclusivament per les lleis espanyoles.
Les Parts, renunciant de manera expressa als seus drets a sotmetre's a qualsevol altra jurisdicció, se sotmeten als jutjats i tribunals de la jurisdicció de Madrid (Espanya) per a la resolució de qualsevol disputa, reclamació o controvèrsia que sorgeixi d'o en relació amb aquest Contracte, incloent qualsevol qüestió relativa a la seva existència, validesa, resolució, nul·litat o eficàcia.

 

TAULA DE PREUS (Annex I)

TAULA DE PREUS

1. FRACCIÓ MÍNIMA: 24 HORES (NO ES FACTURA PERÍODES PARCIALS O HORARIS)

2. TRANSPORT/RECOLLIDA DE PASSAGERS A l'AEROPORT: GRATUÏT

3. TAXA DE RECOLLIT/LLIURAMENT EN L'AEROPORT (VALET/DRIVER CAR): INCLOSA EN EL PREU

4. TOTS ELS PERÍODES SÓN DE 24 HORES, EXCEPTE L'ULTIM DIA QUE TÉ 2 HORES DE TOLERÀNCIA PER A POSSIBLES ENDARRERIMENTS.

5. TOTS ELS PREUS INCLOUEN I.V. A. I TAXES EN VIGOR.

6. ELS PREUS SÓN ELS PRACTICATS EN LÍNIA PER A CADA MOMENT DE CONTRATACCIÓ

 

LA DIRECCIÓ

Següent
Usem cookies amb l'objectiu de millorar l'experiència dels nostres visitants. Visita la pàgina de Política de cookies per a conèixer més detalls.
Acceptar
Identificació com a particular
Introdueix el teu e-mail i contrasenya per a identificar-te
Crear un nou usuari
Has oblidat la teva contrasenya?
Cancel·lar
Estem de camí, espera un moment
Identificació fallida
El nom d'usuari o contrasenya que has introduït no es corresponen amb cap dels nostres usuaris registrats.
Identificació correcta
Benvingut, [usuario]
Identificació com agència
Dades d'accés
Encara no té accés? Sol·licita-ho a través del nostre e-mail info@parkingblanco.com i en breu contactarem amb tu.
Has oblidat la teva contrasenya?
Cancel·lar
Recuperar contrasenya
Per a recuperar la contrasenya, introdueix l'e-mail amb el qual vas registrar en el següent camp:
Cancel·lar
Estem de camí, espera un moment
Recuperar contrasenya
Si l'e-mail està registrat en el nostre sistema, rebrà en la safata d'entrada un correu amb instruccions per a recuperar la contrasenya.

Si no rep el correu en un termini raonable, pot intentar resoldre el problema comunicant-se amb info@parkingblanco.com o mitjançant el nostre formulari de contacte.